wywóz odpadów, śmieci, gruzu
Ujednolicony tekst ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ujednolicony tekst ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ujednolicony tekst ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na portalu administrator24.info

Stan prawny na dzień 3 lutego 2015 roku
Na portalu www.administrator24.info dostępny jest ujednolicony tekst ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – stan prawny na dzień 3.02.2015 r.

W styczniowym internetowym rejestrze Dziennika Ustaw zamieszczone zostały dwie ustawy nowelizujące tekst ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Są to:

1) ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU poz.87 z dnia 17.01.2015 r.) oraz

2) ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 122 z dnia 22.01.2015r.).

Oba akty prawne łącznie wprowadziły ponad 120 zmian do przepisów tej ustawy. Najważniejsze zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują:

– określenie maksymalnej stawki opłaty za odpady komunalne, która uzależniona będzie od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem, publikowanego w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
– wprowadzenie wyższej – do dwukrotności opłaty podstawowej – opłaty za odpady, które nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane oraz wprowadzenie ustawowych kryteriów zwolnienia podmiotowego,
– zmianę terminu obowiązku dokonywania przez gminę corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na koniec kwietnia,
– doprecyzowanie, kto w przypadku kilku właścicieli nieruchomości jest obowiązany do wykonania obowiązków określonych w ustawie (podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością; podmioty te mogą również w drodze umowy wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy),
– wyłączenie obowiązku składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości w przypadku zmiany stawek opłat i wskazanie, że zmiana wysokości opłaty według nowych stawek następuje automatycznie, bez konieczności uruchamiania procedury korekty deklaracji z urzędu.

wynajem kontenerów Kraków

W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji, lecz uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami w wysokości wskazanej w powiadomieniu właściwego organu,

– doprecyzowanie przepisów dotyczących punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez określenie, że powinien być to co najmniej jeden stacjonarny punkt, tworzony samodzielnie lub z innymi gminami, ustawa określa również minimalny zakres odpadów komunalnych przyjmowanych przez taki punkt,
– wprowadzenie obowiązku wskazywania przez gminę w specyfikacji istotnych warunków zamówienia instalacji, do której zostaną dostarczone odpady komunalne odebrane z terenu gminy oraz obowiązku zawarcia z przedsiębiorcą umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; w umowie tej należało będzie wskazać instalacje, do których przedsiębiorca będzie zobowiązany przekazać odpady,
– w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wprowadzenie obowiązku uchwalania ryczałtowej stawki rocznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości,
– rezygnację z proporcjonalnego naliczania opłaty dla osób zmieniających miejsce zamieszkania w ciągu miesiąca. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkaniec będzie ponosił w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w gminie, w której dotychczas mieszkał, a w nowym miejscu zamieszkania począwszy od miesiąca następującego po tym, w którym nastąpiła zmiana,
–  przyznanie zarządowi związku międzygminnego uprawnień organów podatkowych w przypadku w którym związek międzygminny przejmuje zadania gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
– ograniczenie możliwości zwrotu nadpłaty z tytułu korekty deklaracji,
–  dopuszczenie przeznaczania nadwyżki środków z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na edukację ekologiczną oraz usuwanie dzikich wysypisk odpadów,
– dopuszczenie zróżnicowania w uchwale rady gminy częstotliwości odbierania odpadów, z tym że w okresie od kwietnia do października nie może być ona rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; projekt uchwały będzie podlegał zaopiniowaniu przez powiatowego inspektora sanitarnego,
-wprowadzenie możliwości objęcia systemem zorganizowanym przez gminę tylko niektórych rodzajów nieruchomości niezamieszkanych,
-wykreślenie obowiązku organizowania przez gminy selektywnego zbierania popiołu z palenisk domowych,
– zmiany przepisów w zakresie sprawozdawczości i analiz oraz kar pieniężnych za czyny sprzeczne z ustawą.

http://www.administrator24.info, Jacek Sawicki