Cennik wywozu śmieci w Krakowie – grupa V, VI i VII

Zasady odbioru odpadów Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie jest zarządcą Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków. W ramach tego systemu MPO Kraków organizuje odbiór od mieszkańców odpadów komunalnych (zajmują się tym wyłonione w przetargu firmy) oraz zarządza instalacjami do przetwarzania tych odpadów. Dziś system …

Cennik wywozu śmieci w Krakowie – grupa III i IV

Grupa III: Dla zabudowy wielorodzinnej za odpady zbierane selektywnie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 15,00 złotych, dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 29.00 złotych, dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 41,00 złotych, dla gospodarstwa domowego czteroosobowego – 50,00 złotych, dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego – 56,00 złotych, dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego – 59,00 złotych, dla …

Cennik wywozu śmieci w Krakowie – grupa I i II

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi comiesięcznie, w terminie do 14 dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Stawkę i sposób wyliczania opłaty określa rada gminy w drodze uchwały. Opłata za odpady selektywnie zebrane będzie niższa. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala sposoby naliczania opłat według: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, …